top of page

Onze algemene verhuurvoorwaarden

Reservaties

De reservatie, hetzij per mail of online boeking zijn

pas definitief na bevestiging via mail door de verhuurder.

Prijzen en betaling

Alle prijzen vermeld op de website zijn incl. BTW.

Betaling gebeurt steeds bij levering.

Levering

Springkastelen worden gratis geleverd binnen de 20km van Stekene

Verdere leveringen zijn mogelijk mits vergoeding van 1€/gereden km

Bij afwezigheid van de huurder  tijdens  het leveren, zal de verhuurder eenmalig telefonisch contact opnemen met de huurder. Bij geen respons zal de verhuurder zich het recht toe eigenen om een kost van 50% van de huurdagprijs  door te rekenen aan de huurder voor geleden schade.

Annulatie

Kosteloze annulatie van springkastelen bij regen, Dit kan tot uiterlijk één dag voor de verhuurdatum.

De huurder kan zich ontbinden, dit uiterlijk 7 dagen voor de afleverdatum. Bij laattijdige annulatie zal er een kost van 50% van de huurdagprijs  worden doorgerekend naar de huurder voor geleden schade.

Gebruik

 • Het gebruik van het springkasteel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon. 18+

 • De minimale leeftijd is 4 jaar.

 • Nooit meer kinderen op het springkasteel dan maximaal aangegeven.

 • Het gebruik van voedsel en drinken in het springkasteel is verboden.

 • Schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen en hete voorwerpen zijn verboden.

 • Bij storm, hevige wind vanaf 5bft.  het kasteel plat laten en blower wegnemen.

 • Bij regen het springkasteel open laten staan zodat er geen water in het springkasteel kan lopen.

 • Bij extreem hevige regen gelieve het springkasteel neer te laten en te beschermen met een zeil! Blower zeker weg te nemen!

 • Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel ontruimen.

 • Het is verboden op de buitenwanden en het dak  te klimmen.

 • Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in het springkasteel.
  !! Als deze regels worden overtreden zullen er reinigingskosten  aangerekend worden .

 

Extra

Aarzel niet om ons te contacteren bij problemen,

wij helpen jullie graag verder zodat jullie feest alsnog een goede afloop kent!

Artikel 1

Om de in het verhuurcontract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: elektriciteit van 220Volt, minstens 16A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel. Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,….), bij voorkeur gras waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel (afh van afmetingen kasteel, zie bijgevoegde gebruikershandleiding). Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (stenen) staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten. De huurder moet voldoende doorgang voorzien naar de opzet plaats. 1 à 2 meter doorgang. Indien onvoldoende doorgang en/of onvoldoende opzet plaats wordt voorzien wordt er een kost aangerekend van 50% van de huurdagprijs.

Artikel 2

Bij ondertekening van het verhuurcontract erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in art 1 wordt aangeduid. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is.

De huurder blijft verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tot de volgende verhuring.

Artikel 3

De klant staat in voor het gebruik als goede huisvader van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerde gebruik. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, op- of aflaten van het springkasteel. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De klant volgt steeds de procedure inzake opbouw en afbraak zoals beschreven in de meegeleverde veiligheid- en gebruikshandleiding.

Doorverhuren aan derden is niet toegelaten. Tenzij anders vermeld in verhuurovereenkomst. Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel. Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 4 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder. Hierbij zal er een factuur opgemaakt worden van 125 euro incl. btw.

 

Artikel 4

In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, … staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven ook bij regen, bij hevige rukwinden moet het springkasteel afgelaten worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.

Artikel 5

Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen: Water laten aflopen alvorens af te laten, vervolgens torens en muren naar binnen plooien om dan het springkasteel in twee te plooien.

Artikel 6

Bij in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten)  betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen. Hierbij zal er een kost aangerekend worden van 50% van de huurdagprijs voor de geleden schade.

Artikel 7

In geval van geen betaling op de leverdag wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden  met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

Artikel 8

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Artikel 9

Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Artikel 10

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.

Artikel 11

Bij het online reserveren gaat u volledig akkoord met de verhuurvoorwaarden hierboven vermeld.

Elke reservering per email wordt ook als rechtsgeldig geacht en valt onder de bovenvermelde 

verhuurvoorwaarden. 

bottom of page